dilluns, 10 de desembre de 2018 10:36 h

Qui som

VOTV és una televisió digital terrestre del Vallès Oriental, creada pel Consorci Teledigital del Vallès, un dels operadors concessionaris de la comarca del Vallès Oriental. La seva cobertura abraça la totalitat de la comarca del Vallès Oriental i zones limítrofes.

La seu de VOTV és el Centre Audiovisual de l'edifici 'Roca Umbert - Fàbrica de les Arts'; un projecte impulsat per l'Ajuntament de Granollers i concebut com un espai de foment de la creació cultural, de producció i distribució audiovisual, i de promoció d'oci obert a la ciutadania.

 

El marc legal del Consorci el comprenen, a més de la legislació de règim local i dels seus Estatuts, per la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de televisió local per ones terrestres, la Llei 10/2005, de 14 de juny, de mesures urgents per a l'impuls de la televisió digital terrestre, de liberalització de la televisió per cable i de foment del pluralisme i segons el que estableix l'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 4 d'abril de 2006, i per la mateixa llicència atorgada l'abril de 2006.

 • Concessió per a la prestació del servei de TDT local (2006). Resolució de Presidència PRE/1446/2006, de 9 de maig.
 • Estatuts

Normativa:

 • Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya (2005). Llei 22/2005 , de 29 de desembre.
 • Pla Tècnic Nacional de la TDT (2005). Reial Decret 944/2005 , de 29 de juliol.
 • Reglament general de prestació del servei de TDT (2005). Reial Decret 945/2005 , de 29 de juliol.
 • Llei de la televisió local per ones terrestres (1995). Llei 41/1995 , de 22 de desembre.

 

 

Vallès Oriental Televisió és una societat limitada unipersonal mercantil pública constituïda el 7 de setembre de 2009 i creada pel Consorci Teledigital de la demarcació de Granollers amb l’objectiu de gestionar directament la gestió de la televisió pública. El soci únic de la societat mercantil de titularitat pública Vallès Oriental Televisió SLU és el Consorci Teledigital Granollers, una entitat amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per complir amb els seus fins, constituïda el 13 de setembre de 2006.

El Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació de Granollers (Consorci Teledigital Granollers) té la concessió d’una llicència per emetre en TDT a la comarca. La societat de Vallès Oriental Televisió es crea amb l’objectiu d’esdevenir un mitjà d’informació que pugui emetre notícies, reportatges, debats, oferint l’actualitat i la informació de les activitats culturals, artístiques, polítiques i socials, mediambientals, esportives i associatives del territori, recollint així la realitat de la vida quotidiana del conjunt dels municipis que formen part del Consorci Teledigital Granollers i en general de la comarca del Vallès Oriental.

Regeix la societat de Vallès Oriental Televisió:

 •  Els seus estatuts.
 •  La legislació de Règim Local, en especial el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, aprovat pel RD 179/1995, de 13 de juny, per la Llei 2/1995.
 •  La Llei de Societats de Responsabilitat Limitada, de 23 de març.
 •  La Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya i normes que la desenvolupen o modifiquen.
 •  Les Instruccions Internes de Contractació i la normativa de contractació pública en quant a la preparació i adjudicació de l’expedient.
 •  L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Llei 7/2007, de 12 d’abril, pel que fa al personal

laboral.

 •  L’Estatut del Treballador.
 •  El Contracte Programa d’encomana de gestió
 •  Altres disposicions legals públiques i privades que li siguin d’aplicació en raó de la seva naturalesa de societat mercantil de titularitat pública.

Vallès Oriental Televisió, que té com a principal activitat la realització d’activitats de producció i emissió de televisió, encarregant la producció dels programes a altres empreses externes; té per objecte social:

 •  Instrumentar la gestió del servei de televisió de la demarcació que té atribuïda el

Consorci Teledigital Granollers.

 •  La gestió i elaboració d'instruments per a la difusió d'informació ciutadana, executant els treballs necessaris per a la millora i optimització de les relacions entre els ciutadans i les administracions locals directa o indirectament integrants d'aquesta societat.
 •  Participar conjuntament amb les Administracions públiques o persones jurídiques privades en la gestió dels serveis d'aquesta naturalesa.
 •  La realització de totes aquelles activitats o serveis que siguin instrumentals de les activitats referides en els apartats anteriors.
 •  La gestió i administració dels equipaments destinats a la comunicació audiovisual i cultural que li siguin adscrits.
 • Programar i gestionar, directa o indirectament, les ajudes destinades al foment de la producció audiovisual.
 • La producció audiovisual que resulti de l'activitat directa dels serveis adscrits a la societat, així com aquella que es concreti dels acords de col∙laboració i/o coproducció amb tots els agents, públics i privats, dedicats a la producció audiovisual, haurà fer‐se observant els criteris deontològics de la professió periodística i tots aquells que es derivin de les disposicions del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) i del conjunt de normatives que es puguin observar en els aspectes de concurrència i representativitat continguts en la Llei de l'Audiovisual de Catalunya.
 • La comercialització i el lloguer del material tècnic de la societat, així com l'arrendament de serveis tecnològics i/o d'espais dels equipaments que li siguin adscrits.
 • La producció audiovisual que resulti de l'activitat directa dels serveis adscrits, així com aquella que es concreti dels acords, convenis o contractes onerosos de col∙laboració i/o coproducció amb tots els agents , públics i privats


Municipis membres del Consorci Teledigital de Granollers

El Consorci Teledigital de Granollers esta format al 2013 per 9 ajuntaments de la comarca:

• Aiguafreda
• Bigues i Riells
• Caldes de Montbui
• Canovelles
• Cànoves i Samalús
• La Garriga
• Granollers
• La Roca del Vallès
• Les Franqueses del Vallès

Òrgans de govern de Vallès Oriental Televisió


La direcció i administració de la societat, durant l’exercici 2013, l’exerceixen els òrgans següents:

• La Junta General
• El Consell d’Administració
• La Gerència

La Junta General


La Junta General és assumida pels membres del ple del Consorci, que són a 31 de desembre de
2013 un representant dels Ajuntaments de Granollers, Aiguafreda, Caldes de Montbui, La Roca
del Vallès, La Garriga, Canovelles, Cànoves i Samalús, Bigues i Riells i Les Franqueses del Vallès.
Actuaran com a president i secretari, el president i secretari del ple del Consorci i la Junta
General es reuneix un cop a l’any, dins dels sis primers mesos de cada exercici. Totes les altres
reunions seran extraordinàries.


La Junta General és convocada pel president el Consell d’Administració, previ acord d’aquest
òrgan. La Junta General Extraordinària podrà ser convocada sempre que el Consell
d’Administració ho estimi convenient per als interessos socials i haurà de ser‐ho quan ho
sol∙liciti un mínim de la quarta part del nombre legal de membres de la Junta General.

 

Les funcions de la Junta General:


• Nomenar i separar els membres del Consell d’Administració.
• Censurar la gestió social, l’aprovació dels comptes i el balanç de l’exercici anterior.
• Aprovar el programa d’actuació, inversions i finançament.
• Modificar els estatuts de la societat.
• Augmentar o disminuir el capital social.
• Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de la societat.
• Les altres funcions que la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada li atribueixi.
• Designar el Gerent a proposta del Consell d’Administració.


Membres de la Junta General:


• Josep Mayoral Antigas (Ajuntament de Granollers), president
• Meritxell Budó Pla (Ajuntament de La Garriga), vicepresidenta
• José Orive Vélez (Ajuntament de Canovelles)
• Joan Vila Massagué (Ajuntament de Bigues i Riells)
• Joan Vila Matabacas (Ajuntament d’Aiguafreda)
• Isidre Pineda Moncusí ( Ajuntament de Caldes de Montbui)
• Josep Lluis López i Carrasco (Ajuntament de Cànoves)
• Manel Álvarez Herrera (Ajuntament de La Roca)
• Francesc Colomé i Tenas (Ajuntament de Les Franqueses)

Secretària per delegació: Núria Blanchar Cazorla

Interventor: Francesc Aragon Sánchez

Consell d’Administració


Vallès Oriental Televisió és una societat regida i administrada pel Consell d’Administració, que
és assumit pels membres del Consell Executiu del Consorci.
La durada del càrrec de conseller serà fins a un màxim de 4 anys podent cessar abans quan es
produeixi la celebració de les primeres eleccions locals. El Consell d’Administració haurà de
nomenar un president i un vicepresident. El president del Consell ho serà de la societat i li
correspondrà vetllar pels acords del Consell, al qual representa.
Els acords del Consell es prendran per majoria simple dels assistents a la reunió, que serà
convocada pel president o vicepresident. En cas d’empat, decidirà el vot personal del president.
El Consell d’Administració es reuneix sempre que ho decideixi el president, bé per iniciativa
pròpia o quan ho sol∙liciten dos dels seus membres, i podrà acordar l’assistència a les seves
reunions de tècnics municipals o de persones expertes independents, que assistiran amb veu
però sense vot.

Les funcions del Consell d’Administració:


A continuació, detallem algunes de les tasques més importants del Consell d’Administració:


• Portar la direcció dels negocis de l’entitat, atorgar tota classe d’actes, contractes o
negocis jurídics, amb els pactes, clàusules i condicions que estimin oportú establir;
transigir i pactar arbitratges; prendre part en concursos i subhastes, i fer propostes i
acceptar adjudicacions.


• Atorgar contractes de treball, nominar i acomiadar factors i empleats, formalitzar
contractes de transport i traspàs de locals de negoci; retirar i remetre gènere,
enviaments i girs, celebrar operacions d’arrendament financer, mobiliari o immobiliari,
amb la més àmplia llibertat de pactes.


• Formular el balanç i la rendició de comptes i sotmetre‐la a la Junta General.


• Formular, per sotmetre‐ho a l’aprovació de la Junta General, el Programa d’Actuacions
d’Inversions i Finançament amb allò que estableix l’article 18 dels estatuts.
Hi ha més tasques que es detallen als estatuts de Vallès Oriental Televisió, que es poden consultar al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 7/12/2009, número 292, pàgina 142.


Membres del Consell d’Administració:


• Josep Mayoral Antigas (Ajuntament de Granollers), president
• Meritxell Budó Pla (Ajuntament de La Garriga), vicepresidenta
• Isidre Pineda Moncusí ( Ajuntament de Caldes de Montbui), vocal
• Manel Álvarez Herrera (Ajuntament de La Roca), vocal
• Josep Lluis López i Carrasco (Ajuntament de Cànoves), vocal
• José Orive Vélez (Ajuntament de Canovelles), vocal
• Joan Vila Massagué (Ajuntament de Bigues i Riells), vocal


La Gerència


La gerència l’assumeix la persona que ostenta la direcció del servei de televisió designada pel
Consorci. El gerent de Vallès Oriental Televisió és Albert Jordana Casajuana.

A continuació citem algunes de les tasques més destacades del gerent:


• Determinar els plans d’actuació financers, materials i humans conjuntament amb el
President, així com els mitjans per aconseguir els objectius socials.


• Desenvolupar les funcions jurídiques, incloses de representació, que se li atorguin en
l’acord del seu nomenament i en el contracte de mandat o arrendament de serveis o
poders conseqüents.


• Assistir tècnicament al President, Junta General i Consell d’Administració. Podrà assistir
amb veu, però sense vot a les sessions de la Junta General i del Consell d’Administració
sempre que se’l convoqui.


Hi ha més tasques que es detallen als estatuts de Vallès Oriental Televisió, que es poden consultar al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 7/12/2009, número 292, pàgina 143.

 

Consorci Gestió Televisió Digital Local Demarcació Granollers - © 2009 Tots els drets reservats
Truca'ns al 93 870 07 91 o contacta amb nosaltres
Avís legal | Crèdits