DADES IDENTIFICATIVES
En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular d’aquesta web és CONSORCI TELEDIGITAL GRANOLLERS, en endavant EL TITULAR amb domicili a 08401- Granollers, Av. Enric Prat de la Riba, 77- Centre Audiovisual Roca Umbert i amb CIF:P0800184D, degudament inscrita al corresponent Registre d’entitats locals de Catalunya.

I. USUARIS
L’accés i/o ús a aquesta pàgina web atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari, acceptant des d’aquest mateix moment, plenament i sense cap mena de reserva, les presents condicions generals, així com les condicions particulars que, si s’escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts del lloc

 

II. ÚS DEL LLOC WEB, ELS SEUS SERVEIS I CONTINGUTS
L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. Així mateix, queda prohibit, l’ús del web amb finalitats il·lícites o lesives contra EL TITULAR o qualsevol tercer; o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc Web.

Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o d’imatge, fotografies, dissenys, etc.), es prohibeix:

– La seva reproducció, distribució o modificació, tret que es tingui l’autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès.

– Qualsevol vulneració dels drets de EL TITULAR o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.

– La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos.

– Qualsevol intent d’obtenir els continguts del lloc web per qualsevol mitjà diferents dels que es posin a disposició dels usuaris així com dels que habitualment es facin servir a la xarxa, sempre que aquests no causin perjudici al lloc web de EL TITULAR.

 

III. MODIFICACIÓ UNILATERAL
EL TITULAR podrà modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, l’estructura i disseny del lloc web, així com modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d’accés i/o d’ús del lloc web.

 

IV. HIPERENLLAÇOS
L’establiment de qualsevol “hiperenllaç” entre una pàgina web i qualsevol de les pàgines web del lloc web del TITULAR estarà sotmès a les següents condicions:

– No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels servies ni continguts del lloc web de EL TITULAR.

– Qualsevol vulneració dels drets de EL TITULAR o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.

– La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip eslògan o altres signes distintius pertanyents al EL TITULAR.

– Sota cap circumstància, EL TITULAR serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic en la pàgina web des de la qual es realitzi l’hiperenllaç, ni de les informacions i manifestacions incloses en les mateixes.

 

V. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
EL TITULAR no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

– La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web i/o dels seus serveis o continguts.

– La falta d’utilitat, adequació o validesa del web i/o dels seus serveis o continguts per a satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.

– L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.

– La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels usuaris, dels continguts.

– L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic, del lloc web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.

– La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs que estiguin a la disposició dels usuaris en el lloc Web.

– L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del lloc web.

 

VI. DURADA
La durada de la prestació del servei del lloc web i dels serveis que s’hi presten és de caràcter indefinit. Sense perjudici de l’anterior, EL TITULAR es reserva el dret d’interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del web o de qualsevol dels serveis que ho integren, en els mateixos termes que es recullen en la condició tercera.

 

VII PROPIETAT INTEL·LECTUAL
A l’efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el web, haurà de notificar aquesta circumstància a EL TITULAR indicant:

– Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer distint de l’interessat, haurà d’indicar la representació amb la qual actua.

– Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació web.

– Acreditació dels esmentats drets de propietat intel·lectual.

– Declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

La marca EL TITULAR i les corresponents marques gràfiques són totes aquelles marques registrades i queda prohibida la seva reproducció o ús sense l’autorització del seu titular. La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de l’exclusiva responsabilitat dels mateixos.

 

VIII. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola i europea vigents.

EL TITULAR i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a quantes qüestions poguessin suscitar-se o accions exercitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació del servei del web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de tot allò que aquí s’estableix. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, EL TITULAR i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Granollers (Barcelona)